Algemene zakelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden

Laatste versie: 1 juli 2022

LEES DEZE ALGEMENE ZAKELIJKE VOORWAARDEN, INCLUSIEF DE GEGEVENSVERWERKINGSOVEREENKOMST DIE ODNERDEEL VAN DEZE ALGEMENE ZAKELIJKE VOORWAARDEN IS, AANDACHTIG. DOOR DE GOMIBO MATERIALEN TE DOWNLOADEN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT DE KLANT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN WAARNAAR VERWEZEN WORDT. ALS DE KLANT NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, OF ALS JE NIET GERECHTIGD BEMT OM DE KLANT TE VERTEGENWOORDIGEN, GEBRUIK DE GOMIBO MATERIALEN NIET.


Artikel 1 - Definitie

Termen met een hoofdletter in dit Artikel, hebben dezelfde betekenis als in dit Artikel gedefinieerd. In deze Overeenkomst zijn de volgende termen en definities van toepassing:

 1. Account: betekent het account dat de Klant bij Gomibo heeft op de Site en/of het Gomibo Platform.
 2. Overeenkomst: betekent de juridische overeenkomst tussen de Klant en Gomibo, bestaande uit de Zakelijke Voorwaarden, de gepersonaliseerde offerte en andere documentatie die schriftelijk tussen de Partijen is overeengekomen. Dit kan ook betrekking hebben op, van tijd tot tijd, de Gomibo IT Producten en Diensten, en Gomibo Goederen en Diensten.
 3. API-diensten: betekent toepassingsprogramma-interfaces bestaande uit een directe internetverbinding tussen de Producten en Diensten van Klanten, de Gomibo IT Producten en Diensten via welke gegevens worden verzonden, of CSV bestanden via welke gegevens worden uitgewisseld.
 4. Apple-apparaten betekent iPhones (smartphones) en iPads (tablets) die door Apple Inc. worden vervaardigd.
 5. Werkdag betekent elke andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag in Nederland.
 6. Algemene Zakelijke Voorwaarden: de huidige versie van de Algemene Zakelijke Voorwaarden van Gomibo, met inbegrip van de gegevensverwerkingsovereenkomst en bijlagen, en met inbegrip van alle documentatie die door verwijzing in de Bedrijfsvoorwaarden is opgenomen.
 7. Claim: betekent een vordering, proces, eis of procedure van een derde partij.
 8. CSV bestanden: betekent elektronische bestanden die Vertrouwelijke Informatie bevatten over Gomibo Goederen en Diensten.
 9. Vertrouwelijke Informatie: betekent alle informatie met betrekking tot de bekendmakende Partij of de ontvangende Partij die op het moment van vrijgave door de bekendmakende Partij als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk wordt aangemerkt of anderszins op zodanige wijze wordt vrijgegeven dat een redelijk persoon de vertrouwelijke aard ervan zou begrijpen, ongeacht de vorm waarin ze wordt vrijgegeven (bv. mondeling, schriftelijk, elektronisch of in een andere tastbare vorm). Vertrouwelijke Informatie omvat, zonder beperking, algoritmen, formules, software, processen, ideeën, know-how, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), andere technische, zakelijke, financiële, Klant- en productontwikkelingsplannen, voorspellingen, strategieën, beleid, technologie en aangepaste offertes. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die:
  (a) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder dat de Overeenkomst wordt geschonden;
  (b) vóór de bekendmaking reeds rechtmatig bekend was bij de ontvangende partij en niet direct of indirect van de bekendmakende partij is verkregen, zoals blijkt uit de schriftelijke verslagen van de ontvangende Partij;
  (c) door de ontvangende partij rechtmatig is verkregen van een derde partij die gemachtigd is deze openbaarmaking zonder beperking te doen, zoals blijkt uit de schriftelijke gegevens van de ontvangende Partij; of
  (d) door de ontvangende Partij onafhankelijk is ontwikkeld onder omstandigheden die geen schending van deze overeenkomst door de ontvangende Partij inhouden, zonder enig gebruik van Vertrouwelijke Informatie, zoals blijkt uit de schriftelijke verslagen van de ontvangende Partij.
 10. Controller: heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de GDPR.
 11. Klant: betekent de rechtspersoon die de Gomibo Materialen downloadt, opent of gebruikt, en/of optreedt als koper of opdrachtgever die een overeenkomst op afstand (online) met Gomibo aangaat of wil aangaan, of aan wie Gomibo een aanbod doet of een levering/prestatie verricht.
 12. Dashboard: betekent Gomibo's Klantenportaal dat op de Site beschikbaar is.
 13. Datasubject: betekent de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
 14. Apparaten: elektronische hardware, met inbegrip van maar niet beperkt tot mobiele telefoons en tablets.
 15. Documentatie: betekent de bronnen van de ontwikkelaars betreffende de implementatie en het gebruik van de Gomibo IT Producten en Diensten die op de Site beschikbaar zijn.
 16. Geldigheidsdatum: betekent het eerste moment waarop de Klant de Gomibo Materialen downloadt, registreert, opent of gebruikt, tenzij een andere datum is overeengekomen in de gepersonaliseerde Offerte in welk geval deze andere datum geldt.
 17. Eindgebruiker / Eindklant: betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uiteindelijk de Gomibo IT Producten en Diensten gebruikt, en/of optreedt als koper of klant en een overeenkomst op afstand (online) aangaat of wil aangaan met een Klant van Gomibo door middel van dropshipment terwijl de Klant optreedt als dropshipment partij.
 18. Foutmelding(en): betekent een melding die verschijnt wanneer het gebruik van Gomibo IT Producten en Diensten aan een Klant of Eindgebruiker wordt geweigerd als gevolg van een defect in de Gomibo IT Producten en Diensten.
 19. GDPR: betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 20. Gomibo: betekent MobielWerkt B.V. (Belsimpel/Gomibo), opgericht volgens Nederlands recht, met statutaire zetel in Groningen, Nederland, en met hoofdkantoor in de Waagstraat 1, 9712 JX, Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61324612 en BTW-nummer NL819148003B01.
 21. Gomibo Goederen en Diensten: betekent alle fysieke goederen en diensten die door Gomibo via de Site, het Platform, het Dashboard, API-diensten of andere bronnen (Play Store en App Store) aan de Klant en/of Eindgebruiker worden aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Apparaten, accessoires, en telecommunicatiecontracten (bv. mobiel, vast en internet).
 22. Gomibo Materiaal(en): betekent alle of een deel van de Gomibo IT Producten en Diensten, het Platform, de Documentatie, het Dashboard, de Site, de App voor Android en iOS, de API-diensten en alle bijbehorende documentatie die door Gomibo wordt verstrekt.
 23. Gomibo IT Producten en Diensten: betekent alle producten en diensten die door Gomibo worden aangeboden via de Site, het Platform, het Dashboard, of andere bronnen (met inbegrip van maar niet beperkt tot GitHub, Play Store, en App Store) die een Klant gedurende de hele levenscyclus van de Klant ondersteunen. Producten en diensten omvatten:
  • Onderhoud
  • Ondersteuning
  • Gomibo SDK's;
  • Gomibo API's;
  • Gomibo Apps;
  • Gomibo Widgets;
  • Gomibo Addons;
  • Gomibo Software;
  • Gomibo SaaS;
  • Gomibo Demo Omgevingen;
  • Gomibo Voorbeeld Projecten.
 24. Inflatie: betekent de Euro Area Inflation (HICP All Items Euro Area) zoals te vinden op http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (of een toekomstige vervangende website die door Eurostat gebruikt kan worden).
 25. Mark(s): betekent elke merknaam, auteursrecht, octrooi, dienstmerk, handelsnaam, productnaam, logo, slogan en alle registraties of aanvragen gebruikt voor de registratie van een van de voorgaande.
 26. Maandelijks Uptime Percentage: betekent de beschikbaarheid van Gomibo IT Producten en Diensten per kalendermaand, berekend per Enkele Gomibo Dienst aan de hand van de volgende formule: Maandelijks Uptime Percentage = (100% - Onbeschikbare Tijd).
 27. Uitval: betekent het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van een of meer Gomibo IT Producten en Diensten, als gevolg van een onderbreking of storing in de toevoer van stroom, vooral elektriciteit, het Internet of andere telecommunicatie-infrastructuur van derden.
 28. Partij / Partijen: betekent Gomibo en de Klant afzonderlijk of samen.
 29. Persoonsgegevens: betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Gomibo in de context van de Overeenkomst namens de Klant verwerkt.
 30. Inbreuk(en) op Persoonsgegevens: betekent een inbreuk op de beveiligingsinformatie die leidt tot toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot, Persoonsgegevens die worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins Verwerkt.
 31. Platform: betekent het platform van Gomibo dat gebruikt wordt voor zaken en dropshipments.
 32. Verwerking: betekent een bewerking of een reeks bewerkingen in verband met de Overeenkomst die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens, of op verzamelingen Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 33. Verwerker: heeft de betekenis die daaraan in de GDPR wordt gegeven.
 34. Gepland onderhoud: betekent onderhoud dat door Gomibo van tevoren gepland is.
 35. Veiligheidsmaatregel(en): betekent elke procedure, protocol, beleidsdocument of andere maatregel die door Gomibo wordt opgesteld of voorgesteld om risico's te verminderen.
 36. Site: betekent het webdomein van Gomibo, met inbegrip van de documentatie, ondersteuning, demo-omgeving en alle andere webpagina's daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Belsimpel en Gomibo domeinen.
 37. Belasting(en): betekent alle toepasselijke plaatselijke, federale, staats- en nationale belastingen. Hieronder vallen ook vergoedingen, kosten, toeslagen en bronbelastingen of andere soortgelijke belastingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot BTW, GST, verkoopbelasting en/of gebruiksbelasting.
 38. Derde-partij toepassingen en diensten: betekent op internet gebaseerde, of offline ingeschakelde softwaretoepassingen, besturingssystemen, diensten, andere soorten platforms, of IT-componenten en andere elektronische hardware van derden die met de Gomibo IT Producten en Diensten samenwerken om het volledige scala aan functionaliteiten mogelijk te maken.
 39. Ticket: betekent een e-mail of tekstbericht gestuurd naar business@gomibo.com of zakelijk@belsimpel.nl of verzonden via het contactformulier via de Site.
 40. Onbeschikbare Tijd: betekent het percentage gedurende welke een enkele Gomibo Dienst niet beschikbaar is voor gebruik in een bepaalde maand volgens de Gomibo Service Status.
 41. Ongepland onderhoud: betekent onderhoud dat nodig of vereist is om uit te voeren als gevolg van onverwachte gebeurtenissen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht en essentiële beveiligingsupdates.
 42. Updates: betekent verbeteringen van functionaliteiten en kenmerken aan bestaande Gomibo IT Producten en Diensten, Dashboard, Site en Platform.
 43. Upgrades: betekent nieuw toegevoegde functionaliteiten en kenmerken aan bestaande Gomibo IT Producten en Diensten, Dashboard, Site en Platform.
 44. Werkuren: betekent Gomibo's werktijden die zijn van 09:00 tot 17:30 (Amsterdamse tijd) op een Werkdag.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. De Zakelijke Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, offertes en de uitvoering van bestellingen en leveringen van Gomibo Goederen en Diensten aan Klanten en/of Eindgebruikers of Eindklanten, met inbegrip van de Gomibo Materialen en elke juridische relatie (leveren, downloaden, toegang krijgen, integreren, gebruiken en elke andere interactie) waarin Gomibo optreedt als potentiële of feitelijke leverancier van de Gomibo Materialen.
 2. In alle situaties zal Gomibo door de Klant kenbaar gemaakte aanvullende en/of afwijkende voorwaarden afwijzen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als er een conflict ontstaat tussen de voorwaarden in de Zakelijke Voorwaarden en enige andere schriftelijke overeenkomst tussen de Klant en Gomibo, hebben de in de Zakelijke Voorwaarden beschreven voorwaarden altijd voorrang
 3. De toepasselijkheid van een van de aankoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen en is niet van toepassing op de Overeenkomst.
 4. De Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp.
 5. Gomibo behoudt zich het recht voor de Overeenkomst van tijd tot tijd aan te passen, te herzien of te wijzigen door de Klant minstens dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen via e-mail of via het Gomibo Dashboard, waarna ononderbroken gebruik van de krachtens deze Overeenkomst geleverde diensten wordt geacht aanvaarding van de bijgewerkte bepalingen in te houden. Alleen Gomibo is gerechtigd eenzijdige wijzigingen in de Overeenkomst aan te brengen.
 6. Het sluiten van de Overeenkomst impliceert geen exclusiviteit voor Gomibo.
 7. Artikel 6:254 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op eventuele derde-bepalingen in de Overeenkomst, behalve wanneer de betrokken derde een aan Gomibo gelieerde onderneming is.

Artikel 3 - Account en registratie

 1. Gomibo voor bedrijven wordt niet aangeboden en is niet beschikbaar voor consumenten.
 2. De Klant maakt een Account aan op de Site of het Gomibo Platform om algemene informatie te kunnen opvragen en verstrekken, betalingsinformatie op te vragen en te verstrekken, facturen en rekeningen te downloaden, bestelinformatie te controleren, inzichten en andere relevante informatie te bekijken, en toegang tot en gebruik van de Gomibo Diensten mogelijk te maken tijdens de duur van de Overeenkomst.
 3. De Klant garandeert dat alle in het Account verstrekte informatie op elk moment volledig, juist en waarheidsgetrouw is. De Klant zal de inloggegevens voor zijn Account veilig bewaren, en deze informatie op een "need-to-know" basis aan zijn organisatie verstrekken. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn Account plaatsvinden.
 4. De Klant zal de Gomibo Materialen niet gebruiken, noch een Account aanmaken op de Site of het Gomibo Platform, met als doel het uitvoeren van Criminele Activiteiten of als de Klant niet voldoet aan de door Gomibo opgegeven Klant Acceptatie criteria. De Klant Acceptatie criteria kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar business@gomibo.com of zakelijk@belsimpel.nl.
 5. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor alle bestellingen die vanaf zijn Account op de Site, het Gomibo Platform, API-diensten of via andere Gomibo IT Producten en Diensten worden gedaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het geval dat bestellingen frauduleus buiten de wil of het zicht van de Klant worden gedaan.
 6. De Klant dient elke van Gomibo ontvangen orderbevestiging te controleren om frauduleuze bestellingen onmiddellijk op te sporen.
 7. In het geval van frauduleuze bestellingen moet de Klant dit onmiddellijk schriftelijk aan Gomibo melden. In zo'n geval is de Klant verantwoordelijk voor het terughalen van de Gomibo Goederen en Diensten. Frauduleuze bestellingen vanaf het Account van de Klant ontslaan de Klant niet van de Betalingsverplichtingen tegenover Gomibo.

Artikel 4 - Het verstrekken van aanbiedingen

 1. Alle offertes, aanbiedingen en andere mededelingen van Gomibo zijn onder voorbehoud van bevestiging door Gomibo, tenzij Gomibo schriftelijk anders heeft aangegeven en met een specifieke duur waarin het aanbod openstaat voor aanvaarding.
 2. De Klant garandeert dat de informatie die hij aan Gomibo heeft verstrekt of die namens hem aan Gomibo is verstrekt en waarop Gomibo zijn offerte of aanbieding heeft gebaseerd, juist en volledig is.
 3. Gomibo is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in de offerte of aanbieding.
 4. Gomibo behoudt zich het recht voor om bestellingen met betrekking tot Gomibo Goederen en Diensten of Gomibo IT Producten en Diensten zonder opgaaf van redenen te weigeren of vooruitbetaling te eisen voordat de bestelling door Gomibo zal worden aanvaard.

Artikel 5 - Prijzen

 1. Alleen de Prijzen die via de Site, het Gomibo Platform, de Gomibo App, andere Gomibo Materialen of de wederzijds ondertekende offerte of aanbieding meegedeeld worden, zijn van toepassing. De Klant kan in geen geval rechten ontlenen aan andere prijzen die via andere kanalen dan de Site, het Gomibo Platform, de Gomibo App, andere Gomibo Materialen of de wederzijds ondertekende offerte of aanbieding worden meegedeeld.
 2. Alle Prijzen zijn exclusief Belastingen en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 3. Alle Prijzen zijn in euro's (EUR), tenzij de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een door Gomibo afgegeven prijsschatting of begroting, tenzij de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Gomibo heeft het recht alle prijzen op de Site, het Gomibo Platform, de Gomibo App, en andere Gomibo Materialen op elk moment aan te passen.
 6. De Klant stemt ermee in dat de betalingsverplichtingen ingaan op het moment dat de eerste bestelling op de Site, het Gomibo Platform, de Gomibo App of API-diensten is geplaatst en door Gomibo elektronisch aan de Klant of Eindgebruiker is bevestigd.

Artikel 6 - Betalingen

 1. Betaling geschiedt vóór de levering van de Gomibo Goederen en Diensten, tenzij Gomibo schriftelijk anders heeft aangegeven dat de betaling kan worden voldaan na de levering van de van de Gomibo Goederen en Diensten.
 2. Gomibo ondersteunt alleen betaalmethoden die op de Site, het Gomibo Platform of de Gomibo App worden gemeld. Andere betaalmethoden kunnen op verzoek beschikbaar zijn.
 3. Gomibo accepteert geen betalingen via overschrijving zonder schriftelijke toestemming voor Gomibo Goederen en Diensten en Gomibo IT Producten en Diensten. Gomibo zal alleen akkoord gaan met betalingen via overschrijving in een officiële schriftelijke overeenkomst, waarin de betalingsfrequenties en eventuele aanvullende bepalingen gedetailleerd worden beschreven en die door beide partijen wordt ondertekend. Als de Klant het gefactureerde bedrag via overschrijving betaalt, heeft Gomibo het recht, onder alle omstandigheden, de ongevraagde betaling terug te boeken naar het oorspronkelijke bankrekeningnummer. De betalingsverplichting van de Klant blijft gehandhaafd tot de betaling van het gefactureerde bedrag met een goedgekeurde betalingsmethode is voldaan.
 4. Alleen als Gomibo en de Klant of Eindgebruiker het eens zijn over betaling na levering van Gomibo Goederen en Diensten met behulp van Bankoverschrijving, wordt een factuur gestuurd naar het door de Klant of Eindgebruiker opgegeven facturerings-e-mailadres. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij door beide partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De datum van de ontvangen waarde zoals vermeld op de bankrekening van Gomibo wordt beschouwd als de datum van betaling.
 5. Alleen als Gomibo en de Klant het eens zijn over betaling voor het gebruik van Gomibo IT Producten en Diensten door middel van overschrijving, wordt een factuur gestuurd naar het door de Klant opgegeven factureringsmailadres. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij door beide partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De datum van de ontvangen waarde zoals vermeld op de bankrekening van Gomibo wordt beschouwd als de datum van betaling.
 6. Bij niet tijdige betaling wordt de Klant onmiddellijk beschouwd als in gebreke zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, en heeft Gomibo het recht de levering van bestelde Gomibo Goederen en Diensten of Gomibo IT Producten en Diensten op te schorten of te beëindigen tot de Klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 7. Als een betaling via overschrijving extra bankkosten voor Gomibo tot gevolg heeft, dan heeft Gomibo het recht deze extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 8. De Klant dient betaling van verschuldigde bedragen te verrichten binnen de respectieve termijnen genoemd in de artikelen [6.4] en [6.5] na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant is niet gerechtigd betalingen op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.
 9. Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een op een latere datum verzonden factuur.
 10. Bij een bonafide betwisting van de gefactureerde bedragen dient de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur een bericht van betwisting aan Gomibo te zenden, met vermelding van het betwiste bedrag en de redenen voor de betwisting. Wanneer de Klant het bedrag van een factuur betwist, schort dit de nakoming van de betalingsverplichting binnen de respectieve in de artikelen [6.4] en [6.5] vermelde termijnen niet op. De partijen zullen redelijke onderhandelingen over het betwiste bedrag aangaan. Als Gomibo van mening is dat de betwisting gerechtvaardigd is, zal Gomibo een creditfactuur verstrekken en het betwiste bedrag terugbetalen.
 11. De in de artikelen [6.4] en [6.5] genoemde termijnen zijn bedoeld als strikte termijnen in de zin van artikel 6:83(a) van het Burgerlijk Wetboek. Als de Klant of Eindgebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant of Eindgebruiker van rechtswege in verzuim en heeft Gomibo het recht, onverminderd zijn andere rechten, de Klant of Eindgebruiker de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum van de betrokken factuur tot de vervullingdatum van de betaling. De Klant of Eindgebruiker is ook aansprakelijk voor alle gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Het bedrag van de aan Gomibo verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend volgens de incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van driehonderdveertig euro (€340,00). De bedragen die Gomibo voor de bovengenoemde kosten registreert zullen het volledige bewijs leveren van het bedrag.

Artikel 7 - Facturering

 1. De Klant zal de door Gomibo verzonden facturen betalen volgens de voorwaarden die in deze Overeenkomst, de Site, het Gomibo Platform, de Gomibo App, het Klantenaccount of de offerte staan vermeld.

Artikel 8 - Licenties

 1. Gomibo kan de Klant na formele schriftelijke toestemming, en op basis van minimale bestelvolumes, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royalty-vrije licentie verlenen om de API-diensten of de door Gomibo beschikbaar gestelde CSV-bestanden te gebruiken, uitsluitend om de Gomibo Materialen te gebruiken voor dropshipment activiteiten in overeenstemming met de voorwaarden in de Overeenkomst en de toepasselijke gebruiksinstructie die van tijd tot tijd aan de Klant wordt meegedeeld.
 2. Gomibo kan, naar eigen goeddunken, een Account of een licentie in verband met de API-diensten en het verstrekken van CSV bestanden met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige reden.
 3. Gomibo kan, naar eigen goeddunken, een Account of een licentie met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten in geval van een feitelijke of vermoede schending van de Overeenkomst of van de geldende wetten en voorschriften door de Klant, of een bewering van een derde dat de Gomibo Materialen, of het gebruik ervan door de Klant, in strijd is met de (intellectuele eigendoms)rechten van die derde’s, zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten onder de Overeenkomst.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Klant of Eindklant geleverde Goederen en Diensten van Gomibo blijven eigendom van Gomibo tot volledige betaling van alle facturen, inclusief eventuele rente en kosten, heeft plaatsgevonden.
 2. De Klant of Eindklant is verplicht ervoor te zorgen dat alle Goederen en Diensten van Gomibo zorgvuldig behandeld worden en tegen de gebruikelijke risico's beschermd worden. De Klant of Eindklant mag de geleverde Gomibo Goederen en Diensten niet verhuren, in gebruik uitlenen en/of er een (stil) pandrecht op vestigen, anders dan met schriftelijke toestemming van Gomibo, zolang de Klant niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, inclusief eventuele rente en kosten aan Gomibo, heeft voldaan.
 3. Als Gomibo eigenaar is van de verstrekte Gomibo Goederen en Diensten, zal de Klant of Eindklant Gomibo onmiddellijk op de hoogte brengen als de Gomibo Goederen en Diensten gevorderd worden (of dreigen te worden gevorderd) als gevolg van een vordering van een derde partij. Bovendien zal de Klant of Eindklant (in dat geval) Gomibo op de hoogte brengen van de locatie van de Gomibo Goederen en Diensten die eigendom zijn van Gomibo.
 4. Als de Klant of Eindklant de verplichtingen zoals vermeld in Artikel [9] niet (naar behoren) nakomt, moet de Klant eerst, op Gomibo's verzoek, de Gomibo Goederen en Diensten op eigen kosten en risico binnen achtenveertig (48) uur aan Gomibo teruggeven, wat leidt tot automatische beëindiging van de Overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging van de respectievelijke Gomibo Goederen en Diensten.
 5. In geval van inbeslagneming of (voorlopige) opschorting van betalingen zal de Klant de betreffende deurwaarder of de beheerder van Gomibo's (eigendoms)rechten onmiddellijk op de hoogte brengen. De Klant of Eindklant garandeert dat elke inbeslagneming van de Gomibo Goederen en Diensten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 10 - Levering en ontvangst

 1. Alle (leverings)data die Gomibo meedeelt via de Site, het Gomibo Platform, de Gomibo App, API-diensten, offertes, filialen en/of andere kanalen zijn benaderende (leverings)data en worden bepaald op basis van de gegevens en omstandigheden die bij de bevestiging van de bestelling aan Gomibo bekend zijn. Als een wijziging in de (leverings)gegevens en/of omstandigheden een vertraging veroorzaakt, wordt de leveringsdatum verschoven.
 2. Als de meegedeelde (leverings)data overschreden worden, komen Gomibo en de Klant of Eindklant een redelijke extra (leverings)dag of -termijn overeen.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de leveringsgegevens van de Eindklant. Eventuele wijzigingen moeten onmiddellijk aan Gomibo worden doorgegeven.
 4. Als de Klant Gomibo onjuist informeert over de aflevergegevens van de Eindklant, is de Klant verantwoordelijk voor het terughalen van de Gomibo Goederen en Diensten. Het onjuist meedelen van leveringsinformatie ontslaat de Klant niet van de betalingsverplichting jegens Gomibo.
 5. Gomibo heeft het recht de Gomibo Goederen en Diensten in verschillende delen te leveren (gedeeltelijke levering). Gedeeltelijke levering, evenals elke wijziging of vertraging van een leveringsdatum of -termijn, kan geen ontbinding van de Overeenkomst of vergoeding in enigerlei vorm van schade tot gevolg hebben.
 6. De Gomibo Goederen en Diensten worden aan de Klant of Eindklant geleverd volgens de DAP Incoterms® 2010, waarbij de plaats van bestemming in onderling overleg tussen Gomibo en de Klant wordt overeengekomen.
 7. De Klant moet onmiddellijk na ontvangst een eerste controle van de Gomibo Goederen en Diensten uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot wat betreft het juiste product, de juiste hoeveelheid, en zichtbare gebreken. In geval van een drop shipment levering is de Klant verantwoordelijk voor het uitvoeren van een eerste controle van de ontvangen Gomibo Goederen en Diensten door de Eindklant.
 8. Klachten over gebreken aan de geheel of gedeeltelijk geleverde Gomibo Goederen en Diensten moeten binnen vijf (5) Werkdagen na de leveringsdatum schriftelijk aan Gomibo worden gemeld, onder vermelding van het leverings- of factuurnummer van de betreffende zending. Als de Klant of Eindklant de klacht niet binnen vijf (5) Werkdagen na de leveringsdatum indient, vervalt het recht van de Klant om te klagen en verliest de Klant onmiddellijk het recht om te klagen volgens artikel 6:89 of artikel 7:23 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Als de door Gomibo geleverde Goederen en Producten na controle zoals bedoeld in Artikel [10.7) door de Klant worden gebruikt, doorverkocht of aan een derde ter beschikking gesteld, heeft de Klant geen recht meer om over een eventueel gebrek te klagen en vervalt onmiddellijk zijn recht.
 9. De eindklant moet alle ontvangen Gomibo Producten en Diensten aan de Klant terugsturen. Gomibo aanvaardt alleen retourzendingen van de Klant.
 10. De Klant zal de Eindklant in geen geval aanmoedigen om contact op te nemen met Gomibo.
 11. De verzendkosten, evenals de kosten voor het terugsturen die de Eindklant maakt, worden door Gomibo niet vergoed.
 12. Onverminderd een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Gomibo en de Klant, mag de Klant in geen geval de Gomibo Goederen en Diensten terugzenden, door derden werkzaamheden aan de Gomibo Goederen en Diensten laten uitvoeren, of een dekkende (koop)overeenkomst verrekenen. Gomibo behoudt zich het recht voor de gebreken aan de Gomibo Goederen en Diensten en de oorzaak ervan ter plaatse te inspecteren.
 13. Als, op voorwaarde dat een klacht correct werd ingediend en overeenkomstig dit Artikel [10] binnen de officiële garantieperiode van de fabrikant, en de Klant voldoende heeft aangetoond dat de Gomibo Goederen en Diensten niet aan de Overeenkomst voldoen, heeft Gomibo het recht een keuze te maken tussen (1) het vervangen van de gebrekkige Gomibo Goederen en/of Diensten door (een) nieuw(e) goed(eren), (2) het/de betreffende Gomibo Goed(eren) en/of Dienst(en) naar behoren te repareren, (3) de aankoopprijs terug te betalen of het gefactureerde bedrag in verband met het/de defecte Gomibo Goed(eren) en/of Dienst(en) te crediteren, (4) of de Klant een onderling overeengekomen korting op de prijs te verlenen. Als dit voor Gomibo redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het gebrek de ontbinding niet rechtvaardigt. Door het nakomen van een van de bovengenoemde verplichtingen is Gomibo volledig van zijn verdere verplichtingen ontheven. De Klant heeft niet het recht de Gomibo Goederen en Diensten terug te zenden voordat Gomibo schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor alle Gomibo Goederen en Diensten geldt een standaard (beperkte) fabrieksgarantie, indien van toepassing. Indien van toepassing, gaat de (beperkte) fabrieksgarantie in op de aankoopdatum van de Gomibo Goederen en Diensten. De aankoopdatum wordt gedefinieerd als de factuurdatum van de aankoop bij Gomibo.
 14. Alleen voor Apple Apparaten geldt een standaard beperkte fabrieksgarantie tot één jaar na de aankoopdatum. Als de Klant in het tweede jaar na de aankoopdatum geen aanspraak kan maken op fabrieksgarantie van Apple op zijn gekochte Apple Apparaat, krijgt de Klant namens Gomibo garantie op alle bij Gomibo gekochte Apple Apparaten, waarbij de aankoopdatum gedefinieerd wordt als de factuurdatum van de aankoop. De garantieperiode van Gomibo loopt van de 365e dag na de factuurdatum tot de 730e dag na de factuurdatum. Er is alleen garantie als het Apple Apparaat uit originele Apple onderdelen bestaat. Deze garantie geldt alleen als het Apple Apparaat een defect vertoont dat in het eerste jaar na de aankoopdatum ook onder Apple's fabrieksgarantie zou vallen, en geldt niet voor schade veroorzaakt door de gebruiker of andere Derden. De geboden oplossing wordt door Gomibo naar eigen goeddunken bepaald.
 15. De artikelen [10.13] en [10.14] zijn niet van toepassing op toestellen die als outletmodel verkocht worden. Op outletmodellen garandeert Gomibo geen garantie.
 16. Gomibo streeft ernaar alle dropshipments in neutrale verpakking, en met neutrale pakbonnen en ander materiaal te verzenden. Op deze manier is het voor de Eindklant niet zichtbaar dat de bestelling van Gomibo afkomstig is. Gomibo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, kapitaalverlies of ander nadeel als de Eindklant gemerkte verpakkingen, pakbonnen en ander materiaal ontvangt.
 17. Geschillen over ontvangst met betrekking tot Gomibo Goederen en Diensten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting aan Gomibo.
 18. Als de ontvangst van Gomibo Goederen en Diensten wordt betwist, zal de Klant dit aan Gomibo melden. Gomibo zal naar eigen goeddunken een onderzoek instellen en de resultaten met de Klant delen.
 19. Het risico van beschadiging of verlies gaat op de Klant over op het moment dat Gomibo de Gomibo Goederen en Diensten aan de Vervoerder overdraagt. Gomibo kiest onder alle omstandigheden de vervoerder.

Artikel 11 - Verplichtingen van de klant

 1. Om een goede uitvoering van de Overeenkomst door Gomibo te vergemakkelijken, zal de Klant Gomibo steeds tijdig de inlichtingen verschaffen die Gomibo nuttig, nodig en wenselijk acht en zijn volledige medewerking verlenen. Gomibo kan de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten als dergelijke informatie of medewerking niet tijdig wordt verstrekt, totdat de Klant de juiste informatie of medewerking heeft verstrekt, en/of extra kosten in rekening brengen die het gevolg zijn van dergelijke vertraagde informatie of medewerking.
 2. Gomibo kan de API-diensten bijwerken met nieuwe of gewijzigde API-eindpunten.
 3. Onder alle omstandigheden heeft Gomibo het recht en de bevoegdheid om de ondersteuning van specifieke API-diensten in te trekken.
 4. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Gomibo Materialen, zowel door de Klant als door de Eindgebruiker. In de relatie tussen de Partijen wordt elk handelen of nalaten van de Eindgebruiker beschouwd als een handelen of nalaten van de Klant.
 5. De Klant garandeert Gomibo dat het gebruik van de Gomibo Materialen in overeenstemming met de Overeenkomst, zowel online als offline, is toegestaan volgens alle relevante plaatselijke, nationale en internationale wetten en regels, en dat hij zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal nakomen in overeenstemming met alle relevante plaatselijke, nationale en internationale wetten en regels. Als de Klant zich bewust wordt van een verandering in wet- of regelgeving die van belang is voor de uitvoering van de Overeenkomst door een van de Partijen, zal hij Gomibo daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle nodige (uitvoer)vergunningen, goedkeuringen en licenties die nodig zijn voor de levering en het gebruik van de Gomibo Goederen en Diensten en de Gomibo IT Producten en Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik gemaakt wordt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder het internet, is de Klant verantwoordelijk voor de keuze van de juiste middelen die daarvoor nodig zijn en voor de volledige en tijdige beschikbaarheid ervan, met uitzondering van die faciliteiten die onder het directe gebruik en beheer van Gomibo vallen. Gomibo is in geen geval aansprakelijk voor verliezen of kosten die ontstaan als gevolg van transmissiefouten, storingen of het niet beschikbaar zijn van deze voorzieningen, tenzij de Klant kan aantonen dat deze verliezen of kosten het gevolg zijn van opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid van Gomibo.
 8. Als Gomibo werkzaamheden verricht in de bedrijfsruimten van de Klant, zorgt de Klant ervoor dat alle voorzieningen die deze werknemers redelijkerwijs nodig hebben, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten, gratis ter beschikking worden gesteld. De werkruimte en de voorzieningen moeten voldoen aan alle wettelijke en andere toepasselijke eisen in verband met de arbeidsomstandigheden. De Klant zal de door Gomibo tewerkgestelde werknemers vóór het begin van de werkzaamheden op de hoogte brengen van alle toepasselijke bedrijfsvoorschriften of veiligheidsregels.
 9. De Klant is als enige verantwoordelijk voor elke vereiste integratie of implementatie van het Gomibo Platform of de API-Diensten in zijn software, toepassingen, IT-systemen en andere bedrijfsprocessen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. De Klant moet zich houden aan de documentatie en Gomibo's instructies voor gebruik, implementatie en integratie van het Gomibo Platform, API-Diensten of andere Gomibo IT Producten en Diensten.
 11. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn gegevens, IT-systemen en omgeving. De Klant neemt, op eigen kosten en rekening, alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de organisatorische en technische eisen overeenkomstig de industrienormen en de GDPR. De Klant is verplicht up-to-date technologieën te gebruiken om de Persoonsgegevens en andere Vertrouwelijke Informatie die door het Gomibo Platform of API-Diensten worden vastgelegd, verwerkt en opgeslagen te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, ongeoorloofde toegang of enige vorm van onwettige Verwerking. De Klant garandeert de beschikbaarheid en juistheid van de gegevens. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  1. Wachtwoorden, tokens en andere inloggegevens van gebruikers worden vertrouwelijk behandeld;
  2. Wachtwoorden worden opgeslagen in een veilige Password Manager;
  3. De minimale eisen voor wachtwoorden zijn:
   i. Het moet ten minste 8 tekens bevatten;
   ii. Het wachtwoord moet ten minste 1 cijfer bevatten;
   iii. Het wachtwoord moet ten minste 1 hoofdletter bevatten;
   iv. Het wachtwoord moet ten minste 1 kleine letter bevatten;
   v. Het wachtwoord moet ten minste 1 speciaal teken bevatten.
  4. Indien van toepassing moet twee-factor authenticatie (2FA) ingeschakeld zijn;
  5. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de Gomibo Materialen;
  6. Bescherm Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie tegen onwettige of ongeoorloofde toegang, opslag, verwerking, vernietiging, en onopzettelijk verlies of wijziging;
  7. Zorg ervoor dat IT-systemen geconfigureerd en ontworpen zijn volgens de ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ principes;
  8. De Klant zal de Gomibo Materialen nooit gebruiken op gejailbreakte, geroote, gemanipuleerde of kwetsbare toestel(len).
  9. Een veilige en versleutelde netwerkverbinding garanderen.
  10. Uitvoering van regelmatige gegevensback-ups.
 12. De Klant zal jaarlijks kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietesten uitvoeren om te verzekeren dat zijn implementatie van de Gomibo IT Producten en Diensten veilig zijn.
 13. De Klant geeft Gomibo redelijke toegang (gratis) tot de systemen van de Klant om diagnostiek en onderhoud uit te voeren, waaronder toegang op afstand, op gemotiveerd verzoek van Gomibo.
 14. De Klant zal de Gomibo Materialen niet gebruiken om als beheerde dienst door te verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gomibo.

Artikel 12 - Ondersteuning

 1. Gomibo biedt regelmatig ondersteuning op de Site en Documentatie of via e-mail op Werkdagen en tijdens Werkuren. De ondersteunde helpdesk is beschikbaar in verschillende talen, en werkt in het Engels en Nederlands. Documentatie en andere relevante informatie op de Site zijn beschikbaar in het Engels. De Site bevat de meeste relevante informatie.
 2. Gomibo zal de Klant, op basis van beste inspanningen, informatie verstrekken over de implementatie, de integratie en/of het gebruik van de Gomibo Materialen. Gomibo is echter niet verplicht de Klant ondersteuning te bieden bij de integratie, de implementatie en/of het gebruik van de Gomibo Materialen door de Klant, tenzij Gomibo uitdrukkelijk schriftelijk in de Aangepaste Offerte heeft toegestemd.
 3. Gomibo kan, naar eigen goeddunken, geen ondersteuning aan de Klant verlenen als (i) de Klant zijn in Artikel [12] van de Overeenkomst vermelde verplichtingen niet nakomt, in het bijzonder de verplichting van de Klant om de laatste versie van de Gomibo IT Producten en Diensten te gebruiken, (ii) het verzoek om ondersteuning naar het oordeel van Gomibo onevenredig is.
 4. De Klant zal in staat zijn en aangemoedigd worden om fouten en storingen van Gomibo IT Producten en Diensten onmiddellijk na ontdekking in een Ticket aan Gomibo te melden. Gomibo zal zijn best doen de fout(en) en/of storing(en), op basis van prioriteit en complexiteit, zo snel mogelijk op te lossen nadat de fout(en) en/of storing(en) via een Ticket aan Gomibo zijn gemeld. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een tijdvenster wanneer het Ticket verwerkt en opgelost zal worden.
 5. Gomibo is niet verplicht om bepaalde functionaliteiten, aanpassingen of veranderingen aan de Gomibo IT Producten en Diensten speciaal of specifiek op verzoek van de Klant te onderhouden, te plannen, aan te passen of toe te voegen, tenzij Gomibo dit uitdrukkelijk schriftelijk in de Aangepaste Offerte is overeengekomen.
 6. De Klant kan in geen geval de prioriteit van functionaliteiten op de routekaart voor Gomibo IT Producten en Diensten of de routekaart zelf bepalen of beïnvloeden. De Klant kan onder geen enkele omstandigheid en geen enkel recht ontlenen aan informatie die Gomibo aan de Klant deelt over de routekaart, projecten en planning van functionaliteiten en Gomibo IT Producten en Diensten.

Artikel 13 - Gegevensverwerkingsovereenkomst

 1. Gomibo kan in het kader van de Overeenkomst namens een Klant Persoonsgegevens verwerken. Voor zover Gomibo in het kader van deze Overeenkomst ten behoeve van de Klant Persoonsgegevens verwerkt,
  a. Partijen hebben bepaald dat Partijen gezamenlijk de Verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de Verwerking van de Persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 4 (7) van de GDPR;
  b. Partijen hebben afspraken gemaakt over de regelingen in dit artikel en andere artikelen in deze Zakelijke Voorwaarden met betrekking tot de Verwerking door Gomibo namens de Klant, die gezamenlijk kwalificeren als een Gegevensverwerkingsovereenkomst zoals beschreven in artikel 28 (3) van de GDPR.
 2. Voor zover Gomibo als Controller Persoonsgegevens zal verwerken, zal het dat doen in overeenstemming met het privacybeleid dat op de Site beschikbaar is (/klantenservice/over-gomibo/veiligheidenprivacy).
 3. Gomibo zal ervoor zorgen dat alleen bevoegd personeel zoals omschreven in Artikel 15 de Persoonsgegevens zal verwerken.
 4. Gomibo zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om te verzekeren dat de Verwerking voldoet aan de vereisten van de GDPR en de bescherming van de rechten van de Betrokkene. De maatregelen zullen zorgen voor een beveiligingsniveau van de Persoonsgegevens dat is aangepast aan de aard van de Verwerking en de risico's, en omvatten de Beveiligingsmaatregelen.
 5. Gomibo informeert de Klant zonder onnodige vertraging, en binnen 72 (tweeënzeventig) uur nadat Gomibo kennis krijgt van een Inbreuk in de Persoonsgegevens. De kennisgeving van Gomibo bevat de informatie als bedoeld in artikel 33(3) van de GDPR, voor zover die redelijkerwijs beschikbaar is. Elke partij draagt haar eigen directe en indirecte kosten in verband met de melding en afhandeling van Inbreuken in verband met Persoonlijke Gegevens, met inbegrip van de kosten in verband met de kennisgeving aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten en de Betrokkene(n). De Klant is als enige verantwoordelijk voor het melden van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit en Eindgebruiker(s) in geval van een door Gomibo veroorzaakte Inbraak in Persoonlijke Gegevens.
 6. Gomibo zal voldoen aan de eisen van de GDPR en andere dwingende wetgeving die in Nederland van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bijstaan van de Klant bij het bereiken van naleving van de verplichtingen krachtens de artikelen 32 tot en met 36 van de GDPR of bij het reageren op verzoeken of onderzoeken van een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de informatie die Gomibo ter beschikking staat. Gomibo kan voor dergelijke bijstand een vergoeding vragen.
 7. De Klant verleent Gomibo hierbij een algemene machtiging om sub-Verwerkers in te schakelen. Gomibo legt de sub-verwerker dezelfde verplichtingen op als in dit artikel zijn bepaald.
 8. Wanneer de Klant rechtstreeks een andere (sub)Verwerker dan Gomibo inschakelt om Verwerkingen uit te voeren, waarbij deze (sub)Verwerker de Gomibo IT Producten en Diensten zal gebruiken voor Verwerkingsactiviteiten, is de Klant volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van een gegevensbeschermingsovereenkomst met deze partij in overeenstemming met de GDPR. De Klant vrijwaart en verdedigt Gomibo tegen alle Vorderingen, boetes en kosten die indirect of direct het gevolg zijn van de schending door de Klant’s van de bepalingen onder dit artikel.
 9. Gomibo verleent de Klant redelijke bijstand bij de nakoming van zijn plicht om verzoeken betreffende de uitvoering van de rechten van de Betrokkene te beantwoorden, zoals bepaald in Hoofdstuk III van de GDPR, en zal alle verzoeken van Betrokkenen betreffende de Verwerking die door Gomibo worden ontvangen doorsturen. Gomibo kan voor deze bijstand een Vergoeding vragen.

Artikel 14 - Audit

 1. Op redelijk verzoek van de Klant zal Gomibo gegevens ter beschikking stellen om aan te tonen dat hij de in deze Overeenkomst beschreven verplichtingen nakomt. Eenmaal per jaar heeft de Klant het recht een onafhankelijke geregistreerde auditor opdracht te geven een audit of een soortgelijke soort controle uit te voeren om na te gaan of de Overeenkomst wordt nageleefd, voor zover die naleving niet kon worden geverifieerd door Gomibo te vragen gegevens te verstrekken. Indien de Klant zijn auditrecht wil inroepen, zal hij Gomibo daarvan vooraf schriftelijk in kennis stellen, met vermelding van de voorgestelde omvang van de audit, de voorgestelde tijd en datum, en de voorgestelde auditor. Gomibo kan een voorstel geheel of gedeeltelijk afwijzen, of aanvullende eisen van procedurele en organisatorische aard stellen, mits deze eisen de audit niet structureel belemmeren.
 2. Gomibo verleent de auditor alle redelijke assistentie, toegang en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de audit.
 3. De Klant zal ervoor zorgen dat een eventuele versie van het auditrapport na ontvangst door de Klant met Gomibo wordt gedeeld.
 4. Als de Klant gebruik maakt van het recht om een audit van Gomibo uit te voeren, draagt de Klant de directe en indirecte kosten en uitgaven van de auditor. Gomibo kan een vergoeding vragen voor zijn medewerking aan de audit.

Artikel 15 - Vertrouwelijkheid

 1. Beide Partijen mogen elkaar waardevolle Vertrouwelijke Informatie over hun activiteiten en bedrijf onthullen met het oog op het aanvragen of verstrekken van een offerte, het evalueren van een potentiële zakenrelatie of de uitvoering van de Overeenkomst (het “Doel”).
 2. De ontvangende Partij, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst:
  a. zal de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende Partij aan niemand bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende Partij
  b. zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, of anderen toestaan deze te gebruiken, voor een ander doel dan het Doel;
  c. zal de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende Partij vertrouwelijk behandelen en redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om deze Vertrouwelijke Informatie te beschermen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorzorgsmaatregelen die de ontvangende Partij neemt ten aanzien van haar eigen vertrouwelijke materialen) en ongeoorloofde bekendmaking te voorkomen;
  d. zal het bezit, de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie beperken tot haar werknemers, functionarissen, directeuren, juridisch adviseurs en entiteiten waarover zij zeggenschap heeft (collectief “Bevoegd Personeel”) die de Vertrouwelijke Informatie moeten kennen in verband met het Doel, op voorwaarde dat dit Bevoegd Personeel gebonden is door een geheimhoudingsovereenkomst of soortgelijke schriftelijke geheimhoudingsafspraken met de ontvangende Partij die voorwaarden bevat die niet minder beperkend zijn dan de voorwaarden in deze Overeenkomst, en op de hoogte is gebracht van het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie;
  e. zal zich onthouden van het kopiëren van de Vertrouwelijke Informatie, behalve wanneer dat nodig is ter bevordering van de Doelen of als back-up voor calamiteitenherstel, in elk geval onder voorbehoud van de nauwkeurige reproductie van alle eigendomsaanduidingen en -kennisgevingen die zich in de originelen bevinden;
  f. zal de bekendmakende Partij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van omstandigheden betreffende ongeoorloofde kennis, onthulling, bezit of gebruik van Vertrouwelijke Informatie.
 3. De Klant zal nooit via API-diensten of CSV-bestanden opgehaalde informatie openbaar maken.
 4. In het geval dat de ontvangende Partij door de toepasselijke wet, door een bindend bevel van een bevoegde overheidsinstantie of door een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtbank verplicht wordt Vertrouwelijke Informatie bekend te maken, erkennen de Partijen dat de ontvangende Partij deze Overeenkomst niet schendt door dergelijke Vertrouwelijke Informatie te verstrekken, op voorwaarde dat de ontvangende Partij
  a. zal de bekendmakende Partij, voor zover de toepasselijke wet of verordening dit toestaat, hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stelt om de bekendmakende Partij in staat te stellen een beschermingsbevel te vragen of anderszins deze bekendmaking te voorkomen;
  b. zal, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet of het bevel, overleggen met de bekendmakende Partij in een poging om overeenstemming te bereiken over de vorm, inhoud en timing van deze bekendmaking;
  c. zal alleen die Vertrouwelijke Informatie openbaar maken die nodig is om aan een dergelijk wettelijk voorschrift of bevel te voldoen. Een dergelijke vereiste openbaarmaking verandert op zichzelf niets aan de status van de geopenbaarde informatie als Vertrouwelijke Informatie volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 5. Noch de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie, noch de Overeenkomst, zal worden opgevat als:
  a. het verplichten van een Partij om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken of te aanvaarden;
  b. het gebruiken of verkopen van de Vertrouwelijke Informatie of daarvan afgeleide producten;
  c. het verlenen aan de andere Partij van rechten door licentie of anderszins, uitdrukkelijk of impliciet, onder enig octrooi, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht op de Vertrouwelijke Informatie, nu of in de toekomst verkregen of in licentie te geven door de bekendmakende Partij. De ontvangende Partij erkent dat Vertrouwelijke Informatie eigendoms- en/of handelsgeheiminformatie is van de bekendmakende Partij.
 6. De onder deze Overeenkomst vallende verplichtingen van de partijen blijven van kracht met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie gedurende een periode van drie (3) jaar na beëindiging van de Overeenkomst.
 7. Wanneer de Vertrouwelijke Informatie een handelsgeheim vormt, blijven de verplichtingen van de ontvangende partij met betrekking tot dat handelsgeheim voor onbepaalde tijd bestaan totdat die Vertrouwelijke Informatie volgens de toepasselijke wetgeving niet langer een handelsgeheim vormt. Binnen tien (10) werkdagen na beëindiging van de Overeenkomst en naar keuze van de bekendmakende partij zal de ontvangende partij onverwijld alle documenten en Vertrouwelijke Informatie en alle kopieën van dergelijke Vertrouwelijke Informatie in welke vorm dan ook teruggeven of vernietigen en de bekendmakende partij een schriftelijke kennisgeving doen toekomen waarin deze teruggave of vernietiging wordt bevestigd.
 8. De partijen mogen één (1) kopie van die Vertrouwelijke Informatie bewaren ten behoeve van en zo lang als vereist door enige wet of regelgevende vereiste, gerechtelijke of administratieve procedure, of haar legitieme interne nalevingsprocedures, waarop deze overeenkomst van toepassing zal blijven.

Artikel 16 - Intellectueel eigendom

 1. Gomibo en, indien van toepassing, zijn licentiegevers bezitten de (intellectuele) eigendomsrechten van de Gomibo Materialen en de Vertrouwelijke Informatie die door Gomibo gedeeld wordt. Er vindt geen overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten plaats als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Klant zal geen Gomibo Materialen reverse-engineeren, decompileren of disassembleren en geen inbreuk maken op Gomibo's intellectuele eigendomsrechten op andere kennisgevingen van eigendom van originelen of kopieën van de Gomibo Materialen of andere Vertrouwelijke Informatie die hij van Gomibo verkrijgt op een andere manier.
 3. Gomibo zal de Klant vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle Claims dat het gebruik van de Gomibo IT Producten en Diensten door de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde in Nederland, op voorwaarde dat de Klant Gomibo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte heeft gebracht zodra hij kennis kreeg van de claim, alle redelijke hulp aan Gomibo verleent bij de behandeling van de Claim, en geen verklaringen aflegt met betrekking tot de Claim.
 4. Als Gomibo informatie ontvangt over een inbreuk in verband met de Gomibo Materialen, kan Gomibo naar eigen goeddunken, en zonder kosten voor de Klant, de Gomibo Materialen aanpassen zodat inbreuken of oneigenlijk gebruik niet meer voorkomen, een licentie verkrijgen, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 5. De vrijwaringsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover een Vordering voortvloeit uit of verband houdt met:
  a. het niet tijdig implementeren van Updates, Upgrades, wijzigingen, vervangingen of uitbreidingen van Gomibo IT Producten en Diensten die door Gomibo aan de Klant ter beschikking worden gesteld;
  b. het gebruik en/of de integratie of implementatie van Gomibo IT Producten en Diensten in combinatie met een ander product of dienst dat niet door Gomibo wordt geleverd;
  c. alle Updates, Upgrades, wijzigingen, vervangingen of uitbreidingen van de Gomibo IT Producten en Diensten die niet door Gomibo worden geleverd;
  d. de schending van de Overeenkomst door de Klant
  e. het gebruik, de implementatie of integratie van toepassing van derden;
  f. gegevens die de Klant verstrekt of beschikbaar stelt in het kader van zijn gebruik van de Gomibo Materialen, met inbegrip van Persoonlijke Gegevens en Vertrouwelijke Informatie.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. Gomibo is alleen aansprakelijk voor zijn eigen handelen of nalaten en niet voor het handelen of nalaten van de Klant of derden, met uitzondering van onderaannemers of sub-verwerkers die door Gomibo voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 2. Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor contractbreuk, onrechtmatige daad of op grond van een andere wettelijke theorie voor enig verlies van winst, zakelijke contracten, inkomsten, gemiste of verwachte besparingen, schade aan goede naam, verlies van gegevens, of enige bijzondere, indirecte, directe of gevolgschade.
 3. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet in geval van bedrog, opzet of grove nalatigheid door een Partij of haar bestuursleden.
 4. De Klant zal Gomibo onder alle omstandigheden, zonder enige beperking en op elk moment, vrijwaren, verdedigen en beschermen voor alle Vorderingen, met inbegrip van vorderingen van Eindgebruikers of Vorderingen van aanbieders van Derden Toepassingen en Diensten, of die het gevolg zijn van een schending door de Klant van de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.
 5. De bepalingen van deze clausule en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, gelden ook ten gunste van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die Gomibo bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.

Artikel 18 - Garanties

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst, zal Gomibo haar verplichtingen uit de Overeenkomst naar beste vermogen nakomen, en alle Gomibo Materialen worden ter beschikking gesteld op een “as-is'' en “as-available” basis. Gomibo geeft en heeft geen garanties aan de Klant gegeven, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, noch wettelijk, met betrekking tot de Gomibo Materialen, en Gomibo wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties aan de Klant af met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of beoogd gebruik.
 2. Gomibo werkt als een Platform en garandeert uitdrukkelijk niet dat de Gomibo Materialen veilig, foutloos, bug-vrij of vrij van onderbrekingen zullen zijn.
 3. De Klant verklaart en garandeert dat de Klant een rechtspersoon is en de wettelijke bevoegdheid heeft om de Overeenkomst aan te gaan. In geval van een onjuiste voorstelling van zaken door de Klant met betrekking tot de bovengenoemde bevestiging, behoudt Gomibo zich het recht voor de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten in verband met deze beëindiging.
 4. De Klant verklaart en garandeert dat alle informatie en persoonlijke gegevens van Klanten die aan Gomibo worden verstrekt, volledig, nauwkeurig, niet-inbreukmakend en waarheidsgetrouw zijn, en dat het gebruik van de Gomibo Materialen in overeenstemming is met de geldende wetten en voorschriften. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Gomibo Platform.

Artikel 19 - Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst treedt in werking met ingang van de ingangsdatum.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de bestelling te annuleren na ontvangst van een schriftelijke orderbevestiging via e-mail, facturering of een ander communicatiekanaal. De Klant kan de bestelling alleen annuleren na herroeping van de schriftelijke goedkeuring door Gomibo.
 3. De Klant kan de Overeenkomst alleen beëindigen met ten minste dertig (30) dagen schriftelijke opzegging aan Gomibo via e-mail. Openstaande betalingsverplichtingen blijven ook na beëindiging van de Account van kracht.
 4. Gomibo heeft het recht de Overeenkomst of de verstrekking van bepaalde Gomibo Materialen te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beëindigen door de Klant daarvan schriftelijk via e-mail in kennis te stellen, indien Gomibo van mening is dat het gebruik van de Gomibo Materialen door de Klant in strijd is met de toepasselijke wet- en/of regelgeving, de openbare orde en goede zeden, of inbreuk maakt op de voorwaarden van de Overeenkomst. Als een overtreding ongedaan gemaakt kan worden, zal Gomibo de Klant een redelijke termijn van maximaal dertig (30) dagen geven om zijn overtreding ongedaan te maken. Als de Klant de overtreding niet binnen deze termijn heeft verholpen, kan Gomibo de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 5. Gomibo kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling vereist is en met onmiddellijke ingang, als de Klant surséance van betaling wordt verleend, een voorlopige faillissementsaanvraag wordt ingediend, geliquideerd of ontbonden wordt anders dan voor herstructurering of een fusie van organisatie, of als een directe of indirecte verandering optreedt in de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de Klant. Als de Klant onherroepelijk failliet wordt verklaard, eindigt zijn recht op gebruik van de Gomibo Materialen automatisch, zonder dat opzegging door Gomibo vereist is.
 6. De bepalingen in de Overeenkomst die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven, zoals Artikel 19, blijven ook daarna van toepassing.
 7. Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigen alle door Gomibo verleende licenties automatisch.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, heeft beëindiging geen invloed op rechten en verplichtingen die vóór de beëindiging zijn ontstaan, met inbegrip van de betalingsverplichting.

Artikel 20 - Overmacht

 1. Geen van beide Partijen is verplicht tot nakoming van enige verplichting, met inbegrip van enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Overmacht verwijst naar de omstandigheden beschreven in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, en omvat overmacht ten aanzien van een onderaannemer van Gomibo.
 2. Elk van de Partijen heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen als een geval van overmacht langer dan negentig (90) opeenvolgende dagen aanhoudt. In zo'n geval wordt alles wat reeds krachtens de Overeenkomst is gepresteerd naar evenredigheid betaald, zonder dat de Partijen elkaar nog iets verschuldigd zijn.

Artikel 21 - Diversen

 1. Gomibo behoudt zich het eenzijdige recht voor de functionaliteiten, kenmerken of eigenschappen van de Gomibo Materialen van tijd tot tijd te wijzigen, mits een dergelijke wijziging geen wezenlijke of nadelige gevolgen heeft voor het gebruik van de Gomibo Materialen door de Klant. Dergelijke veranderingen worden door Gomibo aangebracht in overeenstemming met de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Als een wijziging het gebruik van de Gomibo Materialen door de Klant wezenlijk of nadelig beïnvloedt, kan de Klant de Overeenkomst binnen 30 dagen na kennisgeving door Gomibo opzeggen, tenzij de wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere instructies van bevoegde instanties. De beëindiging wordt van kracht op de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
 2. Wanneer de Overeenkomst voorschrijft dat een kennisgeving of document schriftelijk moet zijn, geldt dit ook voor een kennisgeving of document in elektronische vorm, tenzij een artikel uitdrukkelijk anders voorschrijft. De Partijen sturen elke kennisgeving of mededeling schriftelijk per e-mail of naar het aangewezen adres van de betreffende Partij zoals vermeld in het Klantenaccount als een e-mail niet voldoende is en de bezorging geschiedt persoonlijk met gebruikmaking van een postbedrijf of koerier.
 3. Geen van de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst mogen door de Klant worden gecedeerd of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gomibo. Gomibo kan haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen of cederen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant.
 4. Niets in de Overeenkomst zal worden geacht een van beide Partijen voor enig doel tot Klant, joint venture of werknemer van de andere Partij te maken.
 5. Als een rechter artikelen uit de Overeenkomst nietig of ongeldig verklaart, blijven de andere artikelen in de Overeenkomst volledig van kracht en zullen Partijen overleggen of en hoe het ongeldige artikel door een gelijkwaardige bepaling kan worden vervangen.
 6. Alle door Gomibo overeengekomen of gespecificeerde tijdschema's en (leverings)data zijn streefdata. Gomibo zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deadlines en uiterste (leverings)data waar mogelijk na te leven.
 7. Het enkele feit dat een door Gomibo gespecificeerde of tussen de Partijen overeengekomen verplichting, serviceniveau of (leverings)datum, al dan niet definitief, niet is nagekomen, betekent niet dat Gomibo automatisch in gebreke is. Gomibo is pas in verzuim als de Klant Gomibo schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij een redelijke termijn van ten minste 30 dagen wordt gegeven om haar plicht te vervullen en Gomibo ofwel nalaat haar tekortkoming binnen deze termijn te herstellen ofwel nalaat binnen deze termijn een alternatieve redelijke termijn voor te stellen om de tekortkoming te herstellen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de schending bevatten, zodat Gomibo de gelegenheid heeft adequaat te reageren.
 8. Gomibo kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant onderaannemers inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst, onder voorbehoud van zijn verplichtingen krachtens Artikel 14 (gegevensverwerkingsovereenkomst). Gomibo is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door zijn onderaannemers.

Artikel 22 - Wetten en Jurisdictie

 1. De Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht daarvan.
 2. De Partijen komen onherroepelijk overeen dat de Arrondissementsrechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Nederland, exclusief bevoegd is om geschillen of Claims te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, onverminderd het recht van Gomibo om een arbitrageprocedure te starten om een geschil of Claim bij het NAI of SGOA te beslechten. In dat geval zal de plaats van arbitrage Groningen zijn, de voertaal Engels, en er zal één arbiter of drie arbiters zijn.