Algemene voorwaarden

§1 Basisbepalingen

(1) De volgende handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u, met ons als leverancier (MobielWerkt B.V.), sluit via de website www.gomibo.be. Voor zover niet anders overeengekomen, is het opnemen, indien nodig, van eigen voorwaarden uitgesloten.

(2) Een 'consument' in de zin van de volgende regelingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit die in overwegende mate niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten kan worden toegeschreven. Onder ondernemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of juridisch verantwoordelijk partnerschap die een rechtshandeling sluit in het kader van zijn/haar zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Voorwerp van het contract is de verkoop van producten.

(2) Wij verkopen het product onder onze eigen naam in opdracht van anderen, d.w.z. voor een externe partij die eigenaar is van het betreffende product. In dit opzicht spelen wij de rol van een gedeeltelijke of volledige commissionair. Desondanks zijn wij een contractuele partner die alle respectieve rechten geniet en onderworpen is aan alle respectieve verantwoordelijkheden.

(3) Met het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(4) De koopovereenkomst vindt als volgt plaats via het online-winkelwagensysteem:

De voor aankoop bestemde producten worden verplaatst naar de "winkelwagen". U kunt de winkelwagen selecteren met behulp van de betreffende knoppen in de navigatiebalk en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de “Afrekenen” pagina en het invoeren van de vereiste persoonlijke gegevens en betalings- en verzendcondities, wordt alle bestelinformatie opnieuw getoond op de besteloverzichtspagina.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) hebt gebruikt om de betaling te initiëren, wordt u op de overzichtspagina van de bestelling naar onze webwinkel geleid of doorgestuurd naar de webpagina van de aanbieder van de onmiddellijke betaling.
Als u wordt doorgestuurd naar het systeem voor onmiddellijke betaling, kiest u en voert u uw gegevens in. U keert dan terug naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online winkel.
Voordat de bestelling wordt verzonden, kunt u alle gegevens nogmaals controleren, wijzigen (dit kan ook via de ‘back’-functie van de internetbrowser) of de aankooptransactie annuleren.
Door te klikken op de "kopen” knop om de bestelling te verzenden, verklaart u zich akkoord met de bestelling op een juridisch bindende manier waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(5) U bent niet gebonden aan uw aanvragen tot het maken van een offerte die aan ons zijn overgebracht. Wij doen u een tekstueel en bindend aanbod (bijv. via e-mail), dat u binnen een termijn van 5 dagen kunt accepteren.

(6) De uitvoering van de bestelling en het verzenden van alle voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijke gegevens geschiedt per e-mail, op gedeeltelijk geautomatiseerde wijze. Bijgevolg moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld, het juiste adres is en dat de ontvangst van de respectieve e-mails gegarandeerd is. U dient er in het bijzonder voor te zorgen dat de e-mails niet door een SPAM-filter worden geblokkeerd.

§ 3 Contractduur / Annulering in geval van contracten

(1) Het door ons gesloten contract heeft de overeengekomen looptijd. Wordt het contract niet door een van de partijen 3 weken voor afloop van het contract in tekstvorm (bijv. per e-mail) opgezegd (voor zover het desbetreffende aanbod niet met een andere termijn verbonden is), wordt het met de overeengekomen basisduur verlengd. Indien de basisduur echter meer dan een jaar bedraagt, wordt het contract slechts met een jaar verlengd.

(2) Dit heeft geen invloed op het recht om het contract om een belangrijke reden zonder opzegtermijn op te zeggen.

§ 4 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is voldaan.

(3) Indien u een zakenman bent, gelden tevens de volgende voorwaarden:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen vóór de eigendomsovergang niet verpand of tot zekerheid overgedragen worden.

b) U kunt de goederen in het kader van een ordentelijke transactie doorverkopen. In dit verband cedeert u hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u door de doorverkoop verkrijgt aan ons, en wij aanvaarden de cessie. Bovendien bent u gemachtigd de vordering in kwestie te innen. Voor zover u echter niet op ordentelijke wijze aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.

c) In een situatie van samenvoeging en versmelting van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuw gevormde zaak. Deze mede-eigendom komt overeen met de verhouding die bestaat tussen de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud en de overige verwerkte zaken op het moment van verwerking.

d) Indien u een verzoek van deze aard doet, zijn wij verplicht de ons toekomende zekerheden vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de keuze van de vrij te geven zekerheden.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Aanspraken op gebreken zijn uitgesloten voor nieuwe of outlet-artikelen indien het gebrek zich voordoet na twee jaar na aflevering van het artikel. Indien het gebrek zich binnen twee jaar na levering van het artikel voordoet, kunnen aanspraken op gebreken geldend worden gemaakt overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van het artikel. De bovenstaande verjaringstermijn geldt niet:

 • voor schade die ons verwijtbaar is ontstaan door verwonding van leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade die door opzet of grove nalatigheid is veroorzaakt;
 • voor zover wij het gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aanvaard.

(3) Wij hanteren de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel die binnen de garantievoorwaarden van de fabrikant vallen, er een kosteloze oplossing mogelijk is tot twee jaar na de levering. Wij behouden ons het recht voor een passende oplossing te bieden door de goederen te herstellen of vervangende goederen te leveren. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

(4) Als consument wordt u verzocht het product onmiddellijk na aflevering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en het transportbedrijf onmiddellijk schriftelijk van uw klachten op de hoogte te stellen. Ook wanneer u niet aan dit verzoek voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(5) Voor zover u een bedrijf bent, geldt voor de bovengenoemde garantiebepalingen het volgende verschil:

a) Het is wel te verstaan dat de door ons verstrekte gegevens en de door de fabrikant verstrekte productbeschrijving het enige zijn dat de eigenschappen en de toestand van het betreffende product weergeeft. Andere advertenties, blurbs en verklaringen van de fabrikant worden niet geacht representatief te zijn voor de eigenschappen en de toestand van het genoemde product.

b) Indien de goederen gebrekkig blijken te zijn, behouden wij ons het recht voor de goederen te herstellen of vervangende goederen te leveren. Indien het gebrek niet wordt weggenomen, kunt u naar eigen goeddunken een vermindering van de prijs eisen of het contract opzeggen. De opheffing van het gebrek geldt na een mislukte tweede poging, tenzij de omstandigheden anders uitwijzen, met name door de aard van het voorwerp en/of gebrek of andere omstandigheden. In geval van reparatie zijn wij niet aansprakelijk voor de extra kosten, die ontstaan door het overbrengen van de zaak naar een andere plaats dan de plaats van levering, voor zover het overbrengen niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de zaak.

c) De garantietermijn bedraagt één jaar na aflevering van het product. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:

 • aan ons toerekenbare schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
 • voor zover wij het gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aanvaard;
 • op goederen die volgens hun normale gebruiksaanwijzing voor een bouwwerk worden gebruikt en waarvan de gebreken daardoor zijn veroorzaakt;
 • voor wettelijke regresvorderingen, die u in verband met garantierechten tegen ons heeft.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegdheid

(1) Het Belgisch recht is van toepassing. Deze rechtskeuze geldt alleen voor klanten indien dit niet leidt tot intrekking van de bescherming die wordt gewaarborgd door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de klant’s gebruikelijke verblijfplaats zich bevindt (voordeel-van-twijfel-beginsel).

(2) Indien u geen consument bent, maar een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk institutioneel fonds, is onze vestigingsplaats de plaats van jurisdictie alsmede de plaats van nakoming voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan. Dezelfde voorwaarde geldt voor situaties waarin u niet verbonden bent met een algemene bevoegde rechtbank in België of de EU, alsook voor situaties waarin de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het ogenblik dat een procedure wordt ingeleid. Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid om een beroep te doen op het gerecht dat aan een andere bevoegde rechterlijke instantie is verbonden.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

§ 7 Herroepingsrecht

(1) De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 31 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

(2) Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vastgestelde bedenktijd. Indien de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd tot 31 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

(3) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hiervoor genoemd. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

(4) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de consument het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

II. Informatie voor de klant

1. Identiteit van de verkoper

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Nederland
Telefoon: +32 (0)800 58 303
E-Mail: info@gomibo.be

KVK-nummer: 02093714
Btw-identificatienummer: BE0541536350
Rekeningnummer: ING Bank, 5726296 te Groningen
IBAN: NL12INGB0005726296
BIC: INGBNL2A

Alternatieve geschillenbeslechting

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kunt hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be. De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), dat te vinden is onder https://ec.europa.eu/odr en wij hebben een geschillenregeling met de Consumentenombudsdienst.

2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

De technische stappen in verband met het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "sluiten van het contract" in onze standaard handelsvoorwaarden (deel I.)

3. Contractuele taal, het opslaan van de tekst van het contract

3.1. De contracttaal is Nederlands.

3.2. De volledige tekst van het contract wordt bij ons niet opgeslagen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kunnen via het online - winkelwagensysteem de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser’s. Nadat de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte details met betrekking tot verkoop op afstand en de standaard handelsvoorwaarden opnieuw naar u verzonden via e-mail.

3.3. Alle contractuele informatie in het kader van een bindend aanbod wordt u schriftelijk toegezonden, bijvoorbeeld via E-mail voor offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om, die u kunt afdrukken of op een veilige manier elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. Wij zijn vrijwillig onderworpen aan de Ecommerce Europe Trustmark-gedragscode https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

4.2.  Wij zijn vrijwillig onderworpen aan de ethische code van de portal Thuiswinkel die te raadplegen is op: https://www.thuiswinkel.org/

5. Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst

De belangrijkste kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende offerte.

6. Prijzen en betalingswijze

6.1. De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen zijn totaalprijzen, evenals de verzendkosten. Zij omvatten alle prijsbestanddelen, inclusief alle incidentele belastingen.

6.2. De verzendkosten die worden gemaakt, zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden bekeken door te klikken op de betreffende knop op onze website of in de respectieve offerte, worden afzonderlijk weergegeven in de loop van de besteltransactie en moeten bovendien door u worden gedragen, voor zover gratis levering niet is bevestigd.

6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen wij onredelijke extra kosten hebben, zoals rechten, belastingen of kosten voor geldoverdracht (overdrachts- of wisselkosten in rekening gebracht door de banken), die u moet dragen.

6.4. U moet ook de kosten dragen die voortvloeien uit geldoverdrachten in gevallen waarin de levering wordt verricht in een EU-lidstaat, maar de betaling wordt geïnitieerd buiten de Europese Unie.

6.5. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden getoond door op de betreffende knop op onze website te klikken of worden vermeld in de betreffende offerte.

6.6. Voor zover bij de respectievelijke betalingswijzen niet anders is aangegeven, worden de betalingsvorderingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen kunt u vinden door op de betreffende button op onze website of in de betreffende offerte te klikken.

7.2. Indien u een consument bent, is het volgende wettelijk geregeld: Het risico dat de verkochte zaak tijdens de verzending per ongeluk wordt vernietigd of aangetast, gaat pas op u over bij de aflevering van de betreffende zaak, ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. Deze voorwaarde geldt niet wanneer u zelfstandig opdracht heeft gegeven aan een niet door ons aangewezen transportbedrijf of een persoon die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

Als u een zakenman bent, zijn de leverings- en verzendingsverrichtingen op uw eigen risico.

7.3 Wanneer u een bestelling plaatst en de levertermijn die op het moment van bestellen op onze website werd gecommuniceerd wordt niet gehaald, laten we dit zo snel mogelijk weten. U heeft voor verzending, dus ook als de gecommuniceerde levertijd niet gehaald wordt, altijd het recht om de bestelling te annuleren. Wij storten de betaling in dat geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, terug.

8. Wettelijk garantierecht

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de “Garantie” bepalingen in onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (Deel I).

9. Contractduur / annulering

Informatie over de contractduur en de voorwaarden voor beëindiging vindt u in het hoofdstuk “Contractduur / Beëindiging abonnementscontracten” in onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (Deel I), en in de individuele offerte.

10. Aanvaardingsplicht

10.1 Wij voldoen aan alle verplichtingen die worden opgelegd door de bepalingen van de milieuwetgeving en met betrekking tot de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij en onze partners zorgen er onder meer voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.

10.2 In overeenstemming met de geldende regelgeving zouden elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. U heeft de mogelijkheid om dit afval in te leveren bij een geschikt inzamelpunt.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Laatste update: 25.06.2021